Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Δελτίο τύπου 8/7/2024

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης (2
μήνες) απασχόλησης για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών
της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.)
ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 2 περίπτωση ιε του Ν.2190/1994 (ΦΕΚ 28/Α/03-03-1994) «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» , όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων με το άρθρο 1 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234/Α/28-12-2009) «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις».

 2. Τις διατάξεις 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», όπως ισχύει κατόπιν τροποποιήσεων και συμπληρώσεων.

 3. Το άρθρο 116 του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και τη σχετική εγκύκλιο 27 (ΑΔΑ:6ΖΝ1465ΧΘ7-Δ51).

 4. Την υπ'αριθμ. 215/2024 (ΑΔΑ: ΡΒΞΠ46ΜΠΤΜ-ΚΛΒ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου περί πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου δίμηνης (2 μήνες) διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 5. Την υπ'αριθμ. πρωτ.1811/08-07-2024 Βεβαίωση της Προϊσταμένης της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΔΕΥΑΔΟΛ για την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2024 της ΔΕΥΑ Δίου Ολύμπου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡ. ΑΤΟΜΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

Εργάτης Γενικών Καθηκόντων

2

2 μήνες

Εργάτης ύδρευσης Αποχέτευσης

1

2 μήνες

Βοηθός Υδραυλικού

1

2 μήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους της θέσεως που επιλέγουν.

 3. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στη ΔΕΥΑ Δίου Ολύμπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς, γραφείο πρωτοκόλλου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία μας).
 2. Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Φωτ/φο τίτλου σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού.

 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειμένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.

 5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για τη μόνιμη κατοικία του υποψηφίου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυμα υπέρβασης δίμηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) μηνών (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συμπαράσταση) (χορηγείται από την υπηρεσία μας).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ θα αναρτηθεί:

Α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Β) στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης της ΔΕΥΑ Δίου Ολύμπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς)

Γ) στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΟΛ - deyadol.gr

Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τρίτη 09 Ιουλίου 2024 μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουλίου 2024 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021

 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, εμπίπτει στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021. Επίσης, εμπίπτει στις διατάξεις άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004, όπως προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη ιδίων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες (άρθρο 6).

 3. Παράταση, ανανέωση ή μετατροπή της δίμηνης σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Βροχαρίδης Βασίλειος

Συνημμένα Αρχεία


Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Έκκληση ΔΕΥΑΔΟΛ για ορθή χρήση νερού
Έκκληση ΔΕΥΑΔΟΛ για ορθή χρήση νερού

Οι λίγες χιονοπτώσεις και…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

σήμερα στους Νέους Πόρους…

Διακοπή υδροδότησης των δημοτικών ντούζ
Διακοπή υδροδότησης των δημοτικών ντούζ

τις απογευματινές ώρες στ…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

με σύμβαση εργασίας ιδιωτι…

ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

αύριο Πέμπτη 04-07-2024 ,…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.