Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Κανονισμός λειτουργίας σταθμών βοθρολυμάτων


Κανονισμός λειτουργίας σταθμών βοθρολυμάτων

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών κανονισµός ρυθµίζει τον τρόπο παράδοσης αστικών βοθρολυµάτων και υγρών βιοµηχανικών αποβλήτων και τη λειτουργία του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυµάτων Νότιας Πιερίας

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του κανονισµού είναι η προστασία της υγείας των εργαζοµένων στη µονάδα, η προστασία του περιβάλλοντος, η εύρυθµη λειτουργία της ΕΕΛ Νότιας Πιερίας , η αποφυγή προβληµάτων στις εγκαταστάσεις ιδίως του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων και η διασφάλιση εν γένει των συµφερόντων της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ο παρών κανονισµός γνωστοποιείται:

 1. Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήµου Δίου Ολύµπου
 2. Στο Τµήµα Περιβάλλοντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Πιερίας
 3. Σε όλους τους ιδιοκτήτες και οδηγούς των βυτιοφόρων στους οποίους διανέµονται αντίγραφά του και αναρτάται σε εµφανές σηµείο του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων.
 4. Θα αναρτηθεί στο site της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Όλοι οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των βυτιοφόρων οφείλουν να συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό και µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για τη λειτουργία του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων και την εφαρµογή του παρόντος κανονισµού. Οι οδηγίες προς τους βυτιοφορείς θα δίνονται προφορικά ή γραπτά ή θα αναρτώνται στο σταθµό υποδοχής βοθρολυµάτων.

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Υγειονοµική Διάταξη Ε1β/221/65 (ΦΕΚ Β13β)  Ποινικός Κώδικας, άρθρα 427 και 458.

Κανονισµός Αποχέτευσης ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου

ΚΥΑ 118069/28.12.1998 για το έργο: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων Νότιας Πιερίας που βρίσκεται στην περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς (όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα)

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ

 1. Τα βυτιοφόρα προσέρχονται στο σταθµό υποδοχής βοθρολυµάτων κατά τις ώρες:

ΕΕΛ Νότιας Πιερίας:

07:00 – 17:00 (Δευτέρα ως Παρασκευή)

Ανάγκες Δ.Ε.Υ.Α Δίου Ολύµπου: 24ωρη διαθεσιµότητα

Έκτακτες Ανάγκες: Κατόπιν ενηµέρωσης και έγκρισης του υπευθύνου λειτουργίας της ΕΕΛ

 1. Τα βυτιοφόρα πρέπει να εισέρχονται και να εξέρχονται από το χώρο της µονάδας µε µέγιστη ταχύτητα 15 χλµ/ώρα.
 2. Απαγορεύεται η στάθµευση των βυτιοφόρων µέσα στο χώρο ή πλησίον της µονάδας και ιδιαιτέρως κατά τις ώρες που ο σταθµός υποδοχής βοθρολυµάτων δε λειτουργεί εκτός εάν άλλως συµφωνηθεί µε απόφαση του ΔΣ της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου.

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

 1. Η έναρξη εκκένωσης των βοθρολυµάτων γίνεται µόνο υπό την παρουσία των αρµόδιων υπαλλήλων. Οι οδηγοί των βυτιοφόρων πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρµοδίων υπαλλήλων κατά τους ελιγµούς και την τυχόν στάση των βυτιοφόρων εντός του χώρου
 2. Αφού σταθµεύσουν τα βυτιοφόρα στα σηµεία εκκένωσης, οι οδηγοί ή οι βοηθοί τους συνδέουν προσεκτικά το στόµιο του βυτιοφόρου µε το στόµιο του εύκαµπτου σωλήνα, ανοίγουν τη βάνα εκκένωσης µέχρι του σηµείου, που τους υποδεικνύουν οι αρµόδιοι υπάλληλοι και µετά ανοίγουν τη βαλβίδα του αέρα, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή δύσοσµων αερίων προς το περιβάλλον. Αν κατά το χρονικό διάστηµα της εκκένωσης, προκύψει πρόβληµα µερικής ή ολικής έµφραξης των σχαρών, οι οδηγοί των βυτιοφόρων και οι βοηθοί τους, ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του αρµόδιου υπαλλήλου για τον χειρισµό των βανών.
 3. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επαφή µε µηχανήµατα του σταθµού υποδοχής βοθρολυµάτων χωρίς την άδεια των αρµόδιων υπαλλήλων.
 4. Μετά την εκκένωση, τα βυτιοφόρα αποµακρύνονται χωρίς καθυστέρηση από τον χώρο του σταθµού και της µονάδας.

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

 1. Οι οδηγοί και βοηθοί των βυτιοφόρων, κατά την είσοδό τους στη µονάδα, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καθαριότητας και υγιεινής της µονάδας. Απαγορεύεται η ρίψη σκουπιδιών (π.χ. τσιγάρα, µικροσυσκευασίες) εκτός των κάδων απορριµµάτων. Απαγορεύεται η ρύπανση και η καταστροφή οποιασδήποτε µορφής των κτιριακών εγκαταστάσεων, των µηχανηµάτων και του εξοπλισµού του προσωπικού της µονάδας. 
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος και η περιφορά στους χώρους της µονάδας χωρίς την άδεια των αρµόδιων υπαλλήλων.

 

ΑΡΘΡΟ 9: ΈΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 1. Τα φυσικοχηµικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά των βοθρολυµάτων προς εκκένωση, οφείλουν να εναρµονίζονται µε τα όρια των προδιαγραφών, που έχει ορίσει η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ.
 2. Επίσης απαγορεύεται η εναπόθεση βοθρολυµάτων που περιέχουν ουσίες επιβλαβείς και επικίνδυνες είτε για διάφορες διεργασίες της µονάδας είτε για το προσωπικό της (Παράρτηµα Α’).
 3. Επίσης, απαγορεύεται αυστηρά η εναπόθεση των ακαθάρτων υγρών των στάβλων και γενικά των ζωοτροφικών µονάδων.

 

ΑΡΘΡΟ 10: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

Κάθε βυτιοφορέας θα πρέπει να καταβάλει τέλος διάθεσης βοθρολυµάτων, το οποίο θα ορίσει το ΔΣ της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου και το οποίο θα πληρώνεται προκαταβολικά µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύµπου πριν την απόθεση.

Για την έγκριση εισόδου και εναπόθεσης βοθρολυµάτων θα ασκείται έλεγχος στη λειτουργία όλων των βυτιοφόρων που θα εισέρχονται στην ΕΕΛ µε τις  κάτωθι προϋποθέσεις ως:

 1. Κάθε ενδιαφερόµενος βυτιοφορέας θα υπογράφει σχετική σύµβαση µε τη ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου
 2. Οι βυτιοφορείς θα καταθέσουν επικυρωµένη την άδεια κυκλοφορίας τους στη ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου για έλεγχο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα της τρέχουσας νοµοθεσίας και για να απογραφούν στο αρχείο της Υπηρεσίας (αριθµός κυκλοφορίας, ιδιοκτήτης, Α.Φ.Μ, έδρα, όγκος βυτίου).
 3. Το τέλος απόθεσης βοθρολυµάτων για του βυτιοφορείς, το οποίο θα ορίσει το ΔΣ της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου και το οποίο θα πληρώνεται προκαταβολικά µε τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύµπου και το οποίο κάθε βυτιοφορέας θα καταθέτει στον αρµόδιο υπάλληλο πριν την απόθεση.
 4. Για κάθε εκκένωση ο οδηγός του βυτιοφόρου θα παραδίδει στον φύλακα ειδικό έντυπο µέσα στο οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Όνοµα αποστολέα

2. Επώνυµο αποστολέα

3. Όνοµα πατέρα αποστολέα

4. Α.Φ.Μ. αποστολέα

5. Σταθερό τηλέφωνο αποστολέα

6. Κινητό τηλέφωνο αποστολέα

7. Οικισµός

8. Περιοχή

9. Εκτιµώµενος όγκος που εκκενώθηκε σε κυβικά µέτρα

10. Ηµεροµηνία και ώρα εκκένωσης του βόθρου

11. Ηµεροµηνία και ώρα εκκένωσης στην ΕΕΛ

Ως αποστολέας νοείται ο ιδιοκτήτης της οικίας και του βόθρου.

 1. Το έντυπο θα υπογράφεται από τον αποστολέα και τον βυτιοφορέα.
 2. Υπάλληλος της ΔΕΥΑ  Δίου Ολύµπου θα συλλέγει τα έντυπα και θα τα παραδίδει στον Υπεύθυνο Λειτουργίας της ΕΕΛ ώστε να καταχωρεί τα δεδοµένα τους σε λογιστικό φύλλο ηλεκτρονικού υπολογιστή, ενώ παράλληλα θα ασκεί έλεγχο καλώντας το φερόµενο ως ιδιοκτήτη στο τηλέφωνο για να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του εντύπου.
 3. Εάν δεν είναι εφικτή η επιβεβαίωση του εντύπου την ίδια ηµέρα που παραλαµβάνεται, ο έλεγχος θα συνεχιστεί και τις επόµενες ηµέρες µέχρι να ολοκληρωθεί.
 4. Είναι υποχρεωτική η προσκόµιση στην ΕΕΛ Νότιας Πιερίας  παραστατικών διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, ήτοι 
  • α. Αντίγραφο τιµολογίου παροχής υπηρεσιών από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύµπου προς τον βυτιοφορέα µε την πληρωµή του αντίστοιχου παραβόλου στην ταµειακή υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. 
  • β. Το ειδικό έντυπο του της παραγράφου 5
 5. Ειδικότερα για τα βοθρολύµατα εκτός Δήµου Δίου Ολύµπου θα πρέπει ο πολίτης να έχει εφοδιαστεί µε άδεια αποδοχής από την ΕΕΛ
 6. Όλα, ανεξαιρέτως, τα βυτιοφόρα υπόκεινται υποχρεωτικώς σε έλεγχο για την ποιότητα των βοθρολυµάτων, που φέρουν προς εναπόθεση, και οφείλουν να δίνουν δείγµατα από τα βοθρολύµατά τους κατά την ώρα που εκκενώνουν και τη χρονική στιγµή που ορίζει ο αρµόδιος υπάλληλος.
 7. Σε περίπτωση, κατά την οποία τα βοθρολύµατα, που µεταφέρει κάποιο βυτιοφόρο κριθούν ακατάλληλα, ο οδηγός πρέπει να αποχωρεί χωρίς διαµαρτυρίες από το χώρο του σταθµού υποδοχής και της µονάδας.

   

 8. Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. µπορεί να µεταβάλλει τις αποδεκτές τιµές των λυµάτων, µε απόφαση του Δ.Σ. της, η οποία θα είναι άµεσα εφαρµοστή και εκτελεστέα.

 

ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΩΣΕΙΣ

 1. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι ιδιοκτήτες ή οι οδηγοί των βυτιοφόρων δεν συµµορφώνονται µε τον παρόντα κανονισµό και µε τις υποδείξεις των αρµοδίων υπαλλήλων, η επιχείρηση διατηρεί κάθε νόµιµο δικαίωµα της και πλέον αυτών µετά από σχετική εισήγηση της του Υπευθύνου Λειτουργίας, δύναται να επιβληθούν από την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. πρόσθετες κυρώσεις, µε απόφαση του Δ.Σ.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί έντυπο µε ψευδή στοιχεία αυτό θα υποβληθεί άµεσα στο ΔΣ της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου για τον καθορισµό χρηµατικού προστίµου και την επιβολή του στον ιδιοκτήτη του βυτιοφόρου, ως τέτοια περίπτωση νοείται:
  1. Πλαστογράφηση στοιχείων υπαρκτού ή κατασκευή στοιχείων ανύπαρκτου ιδιοκτήτη ακινήτου.
  2. Υπαρκτός ιδιοκτήτης ακινήτου να δηλώνει ότι εκκενώθηκε ο βόθρος του ενώ στην πραγµατικότητα η δηλωθείσα εκκένωση ουδέποτε υλοποιήθηκε, οπότε επιβάλλεται και σε αυτόν πρόστιµο. 

 

ΆΡΘΡΟ 12: ΑΠΟΔΟΧΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

 1. Σε περίπτωση που ο βυτιοφορέας κληθεί από εργοστάσιο για εκκένωση βόθρου, οφείλει να ενηµερώσει τον καλούντα ότι θα πρέπει να λάβει πρώτα ειδική άδεια από τη Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύµπου και ότι αυτή θα αφορά µόνο λύµατα που δε διαφέρουν από τα οικιακά.
 2. Απαγορεύεται αυστηρά η εκκένωση βοθρολυµάτων ξενοδοχειακών µονάδων, συνεργείων και εν γένει βιοτεχνικών και βιοµηχανικών δραστηριοτήτων χωρίς προηγούµενη αίτηση του ενδιαφερόµενου, την έγγραφη αποδοχή τους από την Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύµπου και την έκδοση σχετικής άδειας η οποία θα ανανεώνεται κάθε έτος και στην οποία θα ορίζεται το τίµηµα ανά βυτίο. 
 3. Για την έκδοση της άδειας διαθέσεως των βιοµηχανικών αποβλήτων απαιτείται η υπό του υπευθύνου της Επιχείρησης υποβολή προς την Δ.Ε.Υ.Α. σχετικής µελέτης στην οποίαν θα φαίνεται η παροχή των αποβλήτων (µε τις χρονικές της διακυµάνσεις και τις αιχµές της), η παραγωγική διαδικασία και η σύνθεση των αποβλήτων και τα εν γένει χαρακτηριστικά τους (θερµοκρασία, διακυµάνσεις του pH, τοξικότητα, βαρέα µέταλλα, βιοδιασπασιµοτητα κλπ) και εφόσον προβλέπεται τον τρόπο επεξεργασίας των εν λόγω αποβλήτων. Τα παραπάνω εκτός της υπογραφής των αρµοδίων για την σύνταξη της επιστηµόνων φέρουν και την υπογραφή του ιδιοκτήτη ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την καλή λειτουργία των εγκαταστάσεων.   
 4. Η µελέτη θα περιλαµβάνει χηµικές αναλύσεις αντιπροσωπευτικές της επί 24ωρου βάσεως εκροής των αποβλήτων, χηµικοτεχνική έκθεση επί της προτεινόµενης επεξεργασίας των αποβλήτων ως και σχέδια, κλίµακας 1:50 τουλάχιστον κατόψεων και τοµών της εγκατάστασης επεξεργασίας. Επίσης θα υποβάλλεται σχετικό τοπογραφικό διάγραµµα υπό κλίµακα 1:200 και κάθε άλλο στοιχείο που να διευκολύνει τον έλεγχο της µελέτης.
 5. Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει την υποβολή και άλλων κατά την κρίση της χρησίµων στοιχείων και πληροφοριών και να επιβάλλει την εκτέλεση προσθέτων έργων η την τροποποίηση, βελτίωση και συµπλήρωση των προβλεποµένων καθώς και προστατευτικών µέτρων για το δίκτυο, τον αποδέκτη και το περιβάλλον. 
 6. Προκειµένου να συναφθεί η σχετική σύµβαση και να χορηγηθεί η άδεια διάθεσης αποβλήτων της Επιχείρησης στο δίκτυο της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ., η σύνθεση των αποβλήτων πρέπει να ευρίσκεται µέσα στα όρια που ορίζονται στον ΠΙΝΑΚΑ  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ. Η τήρηση των παραπάνω ορίων και προϋποθέσεων για Επιχειρήσεις που λειτουργούν θα βεβαιώνεται από ιδιωτικό χηµικό εργαστήριο (µε έγκριτη άδεια λειτουργίας) ή άλλο επίσηµο κρατικό η πανεπιστηµιακό εργαστήριο. Για Επιχειρήσεις που δεν έχουν ακόµα λειτουργήσει οι προβλεπόµενες συγκεντρώσεις των παραπάνω στοιχείων και ενώσεων στα απόβλητα θα βεβαιώνονται από τον υπεύθυνο σχεδιασµού χηµικό ή χηµικό µηχανικό. Σε κάθε περίπτωση ο Γενικός Διευθυντής ή ιδιοκτήτης της επιχείρησης πρέπει να υπογράφουν για την εγκυρότητα των παραπάνω στοιχείων.
 7. Η δαπάνη εκτελέσεως των ελέγχων θα βαρύνει τον ελεγχόµενο.
 8. Κάθε Επιχείρηση οφείλει να τηρεί επίσηµο βιβλίο ελέγχου της ποιότητας των αποχετευµένων βιοµηχανικών αποβλήτων της το οποίο δέον όπως ενηµερώνεται καθηµερινώς και υπογράφεται υπό αρµόδιου Χηµικού Μηχανικού .
 9. Κάθε Επιχείρηση υποχρεούται να ειδοποιεί την Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. για οποιαδήποτε µεταβολή στην παραγωγική της διαδικασία από την οποία ενδέχεται να επέλθει µεταβολή στην ποσότητα ή την ποιότητα των αποβλήτων.
 10. Η ειδοποίηση πρέπει να συνοδεύεται από µελέτη στην οποία να φαίνονται τα πρόσθετα µέτρα τα οποία ενδεχοµένως απαιτούνται για την τήρηση των ορίων εκποµπής. Η µελέτη αυτή πρέπει να έχει την έγκριση της Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. που απαντά έγγραφα καθορίζοντας ταυτόχρονα την εκτέλεση των σχετικών έργων.
 11. Η Δ.Ε.Υ.Α.Δ.ΟΛ. µπορεί να διακόψει τη διάθεση των υγρών αποβλήτων µε  προηγουµένη ειδοποίηση εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει άµεσος κίνδυνος για την δηµόσια υγεία, το περιβάλλον και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων  ή σοβαρών προβληµάτων στην λειτουργία τους και στη υγεία των εργαζοµένων.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’

Απαγορεύεται η εναπόθεση βοθρολυµάτων, που εµπεριέχουν:

 1. Υγρά µε σηµείο ανάφλεξης ίσο ή µικρότερο από 30οC
 2. Υγρά, που παράγουν δηλητηριώδη αέρια, που περιέχουν κολλώδεις ουσίες που διογκώνονται στο νερό ή γενικότερα που µπορούν λόγω της περιεκτικότητάς τους σε οξέα, αλκάλια, άλατα, πίσσα κ.λ.π. να βλάψουν τα υλικά κατασκευής του σταθµού υποδοχής.
 3. Υγρά που περιέχουν πετρελαιοειδή ή ανθρακάσβεστο.
 4. Υγρά µε θερµοκρασία µεγαλύτερη από 35οC, αγωγιµότητα ίση ή µεγαλύτερη από 2000 µS/cm και pH εκτός της περιοχής 6,0 – 9,5.

 

Παράµετρος

Μονάδα

Οριακή Τιµή

Στερεά καθιζάνοντα σε 2 ώρες σε κώνο Imhoff

mg/lt

10

Συνολικά στερεά διά εξάτµισης στους 105 

mg/lt

1000

Στερεά αιωρούµενα, T.S.S. (mg/lt) 0C

mg/lt

500

BOD5

mg/lt

500

COD

mg/lt

1000

Αµµωνία ελεύθερη + ιόν αµµωνίου σαν Ν

mg/lt

50

Φωσφορικά άλατα ως PO4-3

mg/lt

10

Φθοριούχα ως F-

mg/lt

10

Ζωικά/φυτικά λίπη και έλαια

mg/lt

50

Ορυκτά έλαια εκχυλιζόµενα µε αιθέρα

mg/lt

25

Απορρυπαντικά

mg/lt

25

Μη βιοαποδοµήσιµα απορρυπαντικά

mg/lt

5

Φαινόλες ως CH3

mg/lt

5

Αλδεΰδες ως CH3CHO

mg/lt

4

Μερκαπτάνες ως S

mg/lt

0.1

Οργανικοί αρωµατικοί διαλύτες

mg/lt

2

Χλωριούχες ενώσεις (εντοµοκτόνα, διαλύτες, πλαστικοποιητές)

mg/lt

0,1

Υπολειµµατικό Χλώριο ως ελεύθερο χλώριο

mg/lt

0,1

Θειικά σαν SO2

mg/lt

350

Διαλυτά θειούχα σαν Η2S

mg/lt

5

Θειώδη ως SO3-3

mg/lt

10

Κυανιούχα και θειοκυανιούχα σαν CN

mg/lt

5

 

Παράµετρος

Μονάδα

Οριακή Τιµή

Υδράργυρος Hg

mg/lt

0

Χρώµιο εξασθενές Cr6+

mg/lt

0.5

Σίδηρος Fe

mg/lt

4

Μαγγάνιο Mn

mg/lt

4

Νικέλιο Ni

mg/lt

4

Κάδµιο Cd

mg/lt

0.1

Ψευδάργυρος Zn

mg/lt

1

Χρώµιο τρισθενές Cr3+

mg/lt

2

Χαλκός Cu

mg/lt

0.1

Μόλυβδος Pb

mg/lt

0.2

Βάριο Ba

mg/lt

20

Βόριο B

mg/lt

4

Σελήνιο Se

mg/lt

0.1

Άργυρος Ag

mg/lt

0.1

Αρσενικό As

mg/lt

0.5

Συνημμένα Αρχεία

Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.