Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσληψης προσωπικού

Δελτίο τύπου 27/12/2022

Πρόσληψης προσωπικού

Πρόσληψης προσωπικού

Πρόσληψης προσωπικού


Πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δίµηνης (2 µήνες) απασχόλησης για την αντιµετώπιση  κατεπειγουσών εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύµπου ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 Ηλεκτρολόγος

1

Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου,ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕ∆, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια γ’ κατηγορίας εγκαταστάτη ή συντηρητή.

Ειδικά προσόντα: α) Εµπειρία σε θέµατα του αντικειµένου τους, β) Χειρισµός

Η/Υ γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού.

2 µήνες

 

 

 

 

Εργάτης Ύδρευσης Αποχέτευσης

1

         Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα

2 µήνες

 

 

 1. Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους της θέσεως που επιλέγουν.
 2. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)   

 Δίου Ολύµπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς, γραφείο πρωτοκόλλου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
 2. Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
 3. Φωτ/φο  τίτλου σπουδών  για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για υποψηφίους  που έχουν ανήλικα τέκνα.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήµου για τη µόνιµη κατοικία του υποψηφίου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυµα υπέρβασης δίµηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) (χορηγείται από την υπηρεσία µας).

Α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Β) στον πίνακα  ανακοινώσεων της επιχείρησης της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου (Περιοχή Διοδίων

Λεπτοκαρυάς) 

Γ) στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΟΛ – deyadol.gr 

Τετάρτη 28 Δεκεµβρίου 2022 µέχρι και την Παρασκευή  30 Δεκεµβρίου 2022 ώρα 12:00 π.µ..

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και
 2. δεν

και 6 του π.δ. 164/2001, όπως προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) µηνών µεταξύ συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτονται µε τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη  ιδίων ή παρεµφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συµβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 µήνες (άρθρο 6).

 1. Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Συνημμένα Αρχεία


Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ν. Πόρων
Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ν. Πόρων

προϋπολογισμού 370.000,00…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Η ΔΕΥΑΔΟΛ ανακοινώνει την…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

αύριο 11/10 στους Νέους Πό…

Οι αναλύσεις στο Λιτόχωρο
Οι αναλύσεις στο Λιτόχωρο

Δείτε συννημένα τις αναλύσ…

Πόσιμο νερό στην Δ.Ε. Λιτοχώρου
Πόσιμο νερό στην Δ.Ε. Λιτοχώρου

μετά τα έντονα καιρικά φαι…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.