Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Δελτίο τύπου 05/09/2023

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης


Η ΔΕΥΑΔΟΛ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά τεσσάρων (4) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΤΟΜΩΝ

ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 ΔΕ Ηλεκτρολόγος

1

Τυπικά προσόντα: α) Απολυτήριος τίτλος Ενιαίου

Πολυκλαδικού Λυκείου,ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου, ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, ή Σχολής ΟΑΕ∆, ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολών της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, β) άδεια γ’ κατηγορίας εγκαταστάτη ή συντηρητή. 

Ειδικά προσόντα: α) Εµπειρία σε θέµατα του αντικειµένου τους, β) Χειρισµός  Η/Υ γ) Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου β’ ερασιτεχνικού

2 µήνες

ΥΕ Εργατών

Ύδρευσης

Αποχέτευσης

3

Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα προσόντα

2 µήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 1. Οι υποψήφιοι να έχουν ηλικία 18 έως 65 ετών.
 2. Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στη ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς, γραφείο πρωτοκόλλου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
 2. Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
 3. Φωτ/φο τίτλου σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήµου για τη µόνιµη κατοικία του υποψηφίου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυµα υπέρβασης δίµηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) (χορηγείται από την υπηρεσία µας).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ θα αναρτηθει:

Α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Β) στον πίνακα  ανακοινώσεων της επιχείρησης της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς)

Γ) στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΟΛ – deyadol.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από Τρίτη 05 Σεµπεµβρίου 2023 µέχρι και την Πέµπτη 07 Σεπτεµβρίου 2023 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021
 2. Το προσωπικό που θα απασχοληθεί µε σύµβαση ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοι σύμβαση εντός δώδεκα μηνών όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθορυ 38 του Ν.4765/2021. Επίσης έχει κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2001, όπως προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) µηνών µεταξύ συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτονται µε τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη  ιδίων ή παρεµφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συµβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 µήνες (άρθρο 6).
 3. Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Σαµαράς ΚωνσταντίνοςShare this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

διάρκειας δύο (2) μηνών, σ…

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας
Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

προϋπολογισμού 70.000,00 (…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στην παραλία Σκοτίνας σε ό…

Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

στα Δ.Δ. Κονταριώτισσας, Ν…

Ακατάλληλο το νερό για ανθρώπινη χρήση στο Δ.Δ. Σκοτίνας
Ακατάλληλο το νερό για ανθρώπινη χρήση στο Δ.Δ. Σκοτίνας

Λόγω της έντονης χθεσινής…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.