Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Δελτίο τύπου 10/6/2022

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης


Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.) ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) µηνών, συνολικά έξι (6) ατόµων για την κάλυψη κατεπειγουσών και εποχικών αναγκών ως ακολούθως:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΔΕ Καταµετρητές Υδροµέτρων 6 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή ισότιµος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας. 2 µήνες

 

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών
 2. Να έχουν υγεία και την φυσική καταλληλότητα που του επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων τους της θέσεως που επιλέγουν.
 3. Να µην έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 16 του υπαλληλικού κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση)

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς, γραφείο πρωτοκόλλου) τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
 2. Φωτ/φο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
 3. Φωτ/φο τίτλου σπουδών για τις θέσεις που προβλέπεται από την ανακοίνωση. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού.
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης πρόσφατης έκδοσης προκειµένου για υποψηφίους που έχουν ανήλικα τέκνα.
 5. Πιστοποιητικό του οικείου Δήµου για τη µόνιµη κατοικία του υποψηφίου.
 6. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν υπάρχει κώλυµα υπέρβασης δίµηνης απασχόλησης σε συνολικό χρόνο δώδεκα (12) µηνών (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα κατά το άρθρο 8 του Υ.Κ. (καταδίκη, υποδικία, δικαστική συµπαράσταση) (χορηγείται από την υπηρεσία µας).

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔΟΧ θα αναρτηθεί:

Α) στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ»

Β) στον πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης της ΔΕΥΑ Δίου Ολύµπου (Περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς)

Γ) στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΟΛ – deyadol.gr

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι απόΤρίτη 14 Ιουνίου 2022 µέχρι και την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022 τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 1. Η πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου διάρκειας δύο µηνών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 40 του Ν. 4765/2021
 2. Το προωσπικό που θα απασχοληθεί με σύμβαησ ορισμένου χρόνου δεν επιτρέπεται να απασχοληθεί με όμοια σύμβαση εντός δώδεκα μηνών όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38 του Ν.4765/2021. Επίσης, έχει κώλυμα των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2001, όπως προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) µηνών µεταξύ συµβάσεων εξαρτηµένης εργασίας που συνάπτονται µε τον ίδιο εργοδότη, για την κάλυψη  ιδίων ή παρεµφερών αναγκών (άρθρο 5), ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συµβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 µήνες (άρθρο 6).
 3. Παράταση, ανανέωση ή µετατροπή της δίµηνης σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρη.
Συνημμένα Αρχεία


Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Αποκατάσταση υδροδότησης Λιτόχωρου
Αποκατάσταση υδροδότησης Λιτόχωρου

έχει αποκατασταθεί η ποιότ…

Μη πόσιμο τον νερό στο Δ.Δ. Σκοτίνας
Μη πόσιμο τον νερό στο Δ.Δ. Σκοτίνας

λόγω της κακοκαιρίας ARIEL…

Μη πόσιμο τον νερό στην Δ.Ε. Λιτοχώρου
Μη πόσιμο τον νερό στην Δ.Ε. Λιτοχώρου

λόγω της κακοκαιρίας ARIEL…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

Δευτέρα 28-11-2022 στο Λιτ…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

λόγω σοβαρής βλάβης στην Π…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.