Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Πρόσληψη ΙΔΟΧ τριων (3) ατόμων


Πρόσληψη ΙΔΟΧ τριων (3) ατόμων

Πρόσληψη ΙΔΟΧ τριων (3) ατόμων

Πρόσληψη ΙΔΟΧ τριων (3) ατόμων


Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, διάρκειας από την ηµέρα της υπογραφής της σύµβασης έως τις 05/07/2021, συνολικά τρίων (3) ατόµων για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του ∆ήµου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσεως που επιλέγουν. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη ∆ΕΥΑ ∆ίου - Ολύµπου (Τηλέφωνα τηλ: 23520-21020&32000) τα παρακάτω δικαιολογητικά στα εξής mail: protokollo@deyadol.eu

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνοµικής ταυτότητας.
  2. Βασικό τίτλο σπουδών
  3. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισµού που προβλέπονται για τους µόνιµους υπαλλήλους του πρώτου µέρους του ν.3584/07.
  4. Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία µας).
  5. Υπεύθυνη ∆ήλωση ότι δεν έχουν κώλυµα απασχόλησης στο ∆ηµόσιο εντός δωδεκαµήνου (χορηγείται από την υπηρεσία µας).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται σε 4 ηµέρες αρχής γενοµένης από την επόµενη εργάσιµη ηµέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης, δηλαδή από 29/01/2021 έως 02/02/2021.

Συνημμένα Αρχεία


Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

Στην Παραλία Παντελεήμονα…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

Σήμερα, στην Παραλία του Π…

Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός

Αφορά κατασκευαστικές εργα…

Βλάβη στην περιοχή της Παραλίας του Πλαταμώνα
Βλάβη στην περιοχή της Παραλίας του Πλαταμώνα

παρακαλούμε τους Δημότες ν…

Κλοπή υλικού
Κλοπή υλικού

Καλώδια χαλκού από τον αύλ…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.