Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
  • Τηλ. Επικοινωνίας:
  • 23520 32264

Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων


Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων

Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων

Προμήθεια Η/Μ εξοπλισμού αντλιοστασίων


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου, κ. Γρεβενίτης Ευάγγελος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών – μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης - για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 60.000,00€ χωρίς τον Φ.Π.Α. και 74.400,00€ με Φ.Π.Α. 24%. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ. 2 του Ν.4412/2016.

ΔΙΕΥΚΡΊΝΗΣΉ

Στο κομμάτι των τεχνικών προδιαγραφών στη σελ. 22 «Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού στα πλαίσια της συντήρησης των αντλιοστασίων της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου»

14. Μεταφράσεις: Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, όπως οι πιστοποιήσεις ποιότητας και προτύπων των εταιρειών και προϊόντων(ISO9001-14001-18001, ΕΝ, DIN, EU), πλην των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών UL και των δηλώσεων συμμόρφωσης, θα πρέπει να μεταφραστούν και να επικυρωθούν επίσημα στην Ελληνική γλώσσα.

Πρέπει να αντικατασταθεί με το εξής:

14. Μεταφράσεις: Όλα τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά και λοιπά έγγραφα της προσφοράς, όπως οι πιστοποιήσεις ποιότητας και προτύπων των εταιρειών και προϊόντων(ISO9001-14001-18001, ΕΝ, DIN, EU), πλην των τεχνικών φυλλαδίων, πιστοποιητικών UL, των αποτελεσμάτων-αναφορών δοκιμών-εξετάσεων και των δηλώσεων συμμόρφωσης, θα πρέπει να μεταφραστούν και να επικυρωθούν επίσημα στην Ελληνική γλώσσα.Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις


Copyright deyadol.gr All Right Reserved. Developed by Panos Vlastaridis.