Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ν. Πόρων

Δελτίο τύπου 10/11/2023

Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ν. Πόρων

Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ν. Πόρων

Προκήρυξη διαγωνισμού για το δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων Ν. Πόρων


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων επέκτασης Ν. Πόρων

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Ε.Υ.Α. ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

 

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων επέκτασης Ν. Πόρων», προϋπολογισμού 370.000,00 €. CPV 45232420-2 «Κατασκευαστικές εργασίες αποχετευτικών δικτύων»

1. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

Δαπάνη Εργασιών: 252.006,47 €

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 45.361,16 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.): 44.605,14 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του Ν.4412/2016.

Απολογιστικά (ΑΕΚΚ): 11.139,30 €

Πρόβλεψη αναθεώρησης: 16.887,93 €

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας: Δεν επιβάλλεται

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο χώρο «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου www.deyadol.gr.

3. H διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο υπόδειγμα (κάτω των ορίων) της ΕΑΑ∆ΗΣΥ.

4. Η ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών είναι η 24/11/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30μ.μ. Η ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης είναι η 01/12/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00π.μ., η οποία θα διενεργηθεί στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου, Περιοχή Διοδίων, Λεπτοκαρυά από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού.

5. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα συνταχθεί και θα υποβληθεί με το σύστημα του επί μέρους ποσοστού έκπτωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016.

6. Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, ήτοι έως την 14/11/2023 o αναθέτων φορέας παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα έγγραφα της σύμβασης, το αργότερο στις 20/11/2023.

7. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

8. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στον διαγωνισμό για διάστημα δέκα (10) μηνών, από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.

9. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗ∆ΗΣ – Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής.

10. Αν, για λόγους ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα ή αν μέχρι τη μέρα αυτή δεν έχει υποβληθεί καμία προσφορά, η αποσφράγιση και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα, μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του αναθέτοντος φορέα. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται ηλεκτρονικά στους προσφέροντες, πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, και αναρτάται στο ΚΗΜ∆ΗΣ, στην ιστοσελίδα του αναθέτοντος φορέα, εφόσον διαθέτει, καθώς και στον ελεύθερα προσβάσιμο χώρο του ΕΣΗ∆ΗΣ. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η αποσφράγιση των προσφορών ή δεν υποβληθούν προσφορές, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία.

11. Η επιλογή του Αναδόχου, θα γίνει σύμφωνα με την «ανοιχτή διαδικασία» του άρθρου 264 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».

12. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:

12.1. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται σε έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, και που είναι εγκατεστημένα σε: α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης, β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 , 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ ́ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα υποβάλλουν βεβαίωση εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. ή ΜΗ.Ε.Ε.∆.Ε., στην κατηγορία των έργων ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. Οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος του Ν.4412/2016.

12.2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.

12.3. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και της παρ. 1 (ε) του άρθρου 76 του ν. 4412/2016. ∆εν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

13. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ από την ημέρα υπογραφής και πρωτοκόλλησης της σύμβασης.

14. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς, κατά τους όρους της παρ. 1 του άρθρου 302 του Ν.4412/2016, εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που ανέρχεται στο ποσό των επτά χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ (7.400,00 €), χρόνου ισχύος δέκα (10) μηνών και τριάντα ημερών από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.

15. Το έργο χρηματοδοτείται, για τις ομάδες 1. Εκσκαφές – Επιχώσεις – Αντιστηρίξεις – Αποκαταστάσεις και 2. Σωλήνες – Φρεάτια – Σκυροδέματα, από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Η ομάδα 3. Ιδιωτικές συνδέσεις θα καλυφθούν από ιδίους πόρους της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου.

16. Προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο, σύμφωνα με το άρθρο 16.1 της Διακήρυξης.

17. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τον Αναθέτοντα Φορέα που είναι η Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου με το αρμόδιο όργανό του, το Δ.Σ.Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

διάρκειας δύο (2) μηνών, σ…

Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας
Προμήθεια δεξαμενής ύδρευσης χωρητικότητας 600m3 στην Δ.Κ. Καρίτσας

προϋπολογισμού 70.000,00 (…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στην παραλία Σκοτίνας σε ό…

Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης
Προκήρυξη διαγωνισμού για αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης

στα Δ.Δ. Κονταριώτισσας, Ν…

Ακατάλληλο το νερό για ανθρώπινη χρήση στο Δ.Δ. Σκοτίνας
Ακατάλληλο το νερό για ανθρώπινη χρήση στο Δ.Δ. Σκοτίνας

Λόγω της έντονης χθεσινής…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.