Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Διαγωνισμός προμήθειας υλικών 2021


Διαγωνισμός προμήθειας υλικών 2021

Διαγωνισμός προμήθειας υλικών 2021

Διαγωνισμός προμήθειας υλικών 2021


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου, κ. Φαρμάκης Αστέριος, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής στο σύνολο των υλικών – μεταξύ των προσφορών που ικανοποιούν τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης - για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2021», συνολικής προϋπολογισθείσης αξίας 59.999,99 € χωρίς τον Φ.Π.Α. και 74.399,99 € με Φ.Π.Α. 24%. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), όπως
ορίζεται στα άρθρα 311 και 95 παρ. 2 του Ν.4412/2016.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α. Δίου Ολύμπου, περιοχή Διοδίων Λεπτοκαρυάς, Λεπτοκαρυά Πιερίας, τηλ. 2352021020 την 11η του μηνός Μαΐου του 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης των προσφορών την 10:30 π.μ.
Επίσης, οι προσφορές δύναται να σταλούν ταχυδρομικά ή με άλλο τρόπο, και να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της επιχείρησης, το αργότερο μέχρι την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και έως την ώρα λήξης παραλαβής προσφορών από την επιτροπή διαγωνισμού.
Μετά το πέρας αυτής της ώρας λήγει η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και όσες προσφορές κατατεθούν μετά θεωρούνται εκπρόθεσμες και επιστρέφονται. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δημοπρασία, τον τρόπο κτήσης των εντύπων από την επιχείρηση, κα Κυλινδρή Παρασκευή στο τηλ. 2352021020, καθώς και στην δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου protokollo@deyadol.eu.
Η παρούσα περίληψη, καθώς και η διακήρυξη με τα τεύχη που τη συνοδεύουν, θα αναρτηθούν στον διαδικτυακό τόπο του ΚΗΜΔΗΣ, καθώς και στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΔΟΛ (www.deyadol.gr) από όπου μπορούν και να παραλαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι.Share this Article
Σχετικά Άρθρα


Πρόσφατα νέα και ανακοινώσεις
Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

οι πηγές υδροδότησης της Σ…

Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης
Πρόσληψη προσωπικού δίμηνης απασχόλησης

για τις κατεπείγουσες εποχ…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

Δ.Δ. Αγίου Σπυρίδωνα λόγω…

Διακοπή υδροδότησης
Διακοπή υδροδότησης

στο Δ.Δ. Σκοτίνας, κάτω απ…

Ανακοίνωση προς τους καταναλωτές της Δ.Ε. Δίου.
Ανακοίνωση προς τους καταναλωτές της Δ.Ε. Δίου.

καθώς τα ΕΛΤΑ δεν είναι ευ…Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.