Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Δικαιολογητικά σύνδεσης Αποχέτευσης


Δικαιολογητικά σύνδεσης Αποχέτευσης

1. Κατόψεις ορόφων

2. Τοπογραφικό διάγραμμα

3. Λογαριασμός ύδρευσης

4. Α.Φ.Μ.

5. Υπεύθυνη δήλωση για τον τρόπο παροχέτευσης των όμβριων υδάτων.

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

προβαίνει, αν κρίνει απαραίτητο, σε εκσκαφές, κατεδαφίσεις η χημικές αναλύσεις των υγρών που αποχετεύονται και υποδεικνύει στον κύριο του ακινήτου, ανεξάρτητα από τη κατηγορία ιδιοκτησίας, κάθε αναγκαία συμπληρωματική εργασία για την ασφαλή λειτουργία και χρήση του δικτύου αποχέτευσης.

2. Είναι υποχρεωτική η ύπαρξη φρεατίου ελέγχου του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης σ’ όλες τις οικοδομές, που συνδέονται με το δίκτυο αποχέτευσης.

κάνει τις απαιτούμενες εργασίες με δικά της συνεργεία, για λογαριασμό του ιδιοκτήτη και τον χρεώνει με τη σχετική δαπάνη.

προβαίνει στη διακοπή της παροχής νερού και σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την είσπραξή της.

Η δαπάνη της αποκατάστασης και των τυχόν βλαβών σε τρίτους χρεώνεται σ’ αυτόν που προξένησε τη ζημιά.

, ο κύριος του ακινήτου επιβαρύνεται με τη σχετική δαπάνη.

Άδειες που έχουν χορηγηθεί πριν από την ισχύ του παρόντα Κανονισμού, από οποιαδήποτε Αρχή, καταργούνται.

7. Μετά την σύνδεση του ακινήτου με το δίκτυο ακαθάρτων, ο ιδιοκτήτης οφείλει να αχρηστεύει, με φροντίδα και δαπάνη του, κάθε παλιά εγκατάσταση αποχέτευσης μέσα στην ιδιοκτησία του όπως βόθρους, παλιούς υπονόμους κ.λπ., σύμφωνα με τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.

  Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη του περιεχομένου των βόθρων σε αγωγό αποχέτευσης.

Απαγορεύεται αυστηρά η απόρριψη των ομβρίων υδάτων σε αγωγό αποχέτευσης.

 Πρόστιμα Αποχέτευσης 

Σύνδεση μέσω βόθρου σε δίκτυο αποχέτευσης

1.500 €

Μη σύνδεση με αποχέτευση

500 €

Σύνδεση οβρίων με δίκτυο αποχέτευσης

500 €

Έμφραξη δικτύου ομβρίων

500€

 

Εγγραφείτε στην υπηρεσία i-bill επιλέξτε ηλεκτρονική έκδοση του λογαριασμού και κερδίστε έκπτωση 0,50 € για κάθε λογαριασμό.